What is Ìṣẹ̀ṣe?

What is Ìṣẹ̀ṣe?

Ìṣẹ̀ṣe simply means your source or the fountain or the beginning symbolised by your biological Father, Mother, Orí (Destiny) and Ikin (Ifá) according to Odù Ifá Ògúndá Ọ̀wọ́nrín (Ògúndẹ́ẹ̀rín).

 

Ifá says:

Òkun ṣú nàre nàre
Ọ̀ṣà ṣú lẹ̀gbẹ lẹ̀gbẹ
Alásán níí rasán
Níí s’Olúwo Ìṣàn nílé ayé
Alásàn níí ràsàn
Níí s’Olúwo Ìṣàn lóde ọ̀run
Àwọn àgbà ìmọ̀le ni wọ́n wò gbẹ̀yìn
Wọ́n ri pé ò ṣunwọ̀n
Wọ́n firungbọ̀n díyà
Wọ́n firun dímu pin pin pin

 

A dífá fún Ìṣẹ̀ṣe tíí ṣe olórí orò láyé
A bù fún Ìṣẹ̀ṣe tíí ṣe olórí orò ní ìwàrun
Bàbá ẹni
Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ìyá ẹni
Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Orí ẹni
Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Ikin
Ìṣẹ̀ṣe ẹni
Àṣẹ̀ṣe mọ̀mọ̀ làá bọ
K’á tóó b’Ọ̀rìṣà

 

The ocean in great expanse
The lagoon also in great expanse
Alásán níí rasán
The Babaláwo of Ìṣàn on earth
Alásàn níí ràsàn
The Babaláwo of Ìṣàn in heaven
The Islamic leaders foresaw the terminal end
The reasoned it is not good enough
They substituted their beards for the repose of punishment
They grew heavy beards blocking their mouths

 

Ifá divination was performed forÌṣẹ̀ṣe the leading ritual in heaven
One’s father
Is one’sÌṣẹ̀ṣe
One’s mother
Is one’sÌṣẹ̀ṣe
One’s Orí
Is one’sÌṣẹ̀ṣe
One’s Ikin
Is one’sÌṣẹ̀ṣe
It’s the Àṣẹ̀ṣe one would first sacrifice to
Before sacrificing to Òrìṣà

 

And that Ìṣẹ̀ṣeis the natural name of the faith or religion of we Yorùbás anchored on Ifá (an esoteric language of Olódùmarè) and Divine Message of Life brought to practices by Ọ̀rúnmìlà Baraà mi Àgbọnnìrègún – the Divinity / Irúnmọlẹ̀, and supported / assisted by other Irúnmọlẹ̀s / Principalities….

 

Happy IṢẸṢE DAY all

Follow Us On Telegram __________________________ Join us on WhatsApp ______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *